Акумулатори и батерии саморазреждане

Акумулатори и батерии саморазреждане, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори и батерии саморазреждане

Саморазреждане е постепенната за­губа на капацитет на напълно изправен зареден акумулатор при про­дължително съхранение без използуване.

Саморазреждането се предизвиква от паразитни галванични двойки, които се образуват в акумулатора при попадане в него на вредни примеси или вследствие нееднородност на материалите от кои­то е направен.

Тези двойки се образуват на границата между нееднородни материали, вследствие на което в тези места през електролит за­почват да протичат токове, които разреждат акумулатора.

Саморазреждане се предизвиква също така от галваничните двойки, които, образуват активната маса на положителните плочи с оловото на своята решетка и от разликата в гъстотата на електро­лита, която възниква поради утаяване на дъното на акумулатора на по-тежката сярна киселина при дълго съхранение на батерията.

Разреждането на акумулаторите, при равни други условия, в значителна степен зависи от температурата на електролита.

Установено е, че при понижаване температурата на електролита саморазреждането намалява и при температура на електролита 0°С и по-нис­ко практически не се наблюдава.

Следователно за намаляване на саморазреждането е целесъобразно заредените батерии да се съхраняват при ниска темпера­тура. При тези условия на съхранение се намалява също така и коро­зията на решетките на положителните плочи. Затова при съхранение на батериите в условия на положителни температури трябва да се отчита вредното влияние на саморазреждането.

Вредните примеси не само предизвикват саморазреждане, но те действуват разрушително върху плочите на акумулатора. Саморазреждането на акумулатора се повишава при влошаване на изолацията между полюсите: при замърсяване на неговата повърхност, при попадане на електролит върху нея.

За намаляване на саморазреждането и предпазване на пло­чите на акумулатора от разрушаване:

– всички материали, от които той е направен, трябва да бъдат достатъчно чисти без да включват вред­ни примеси;

– при експлоатация трябва да се използува електролит. Приготвен от дестилирана вода и акумулаторна сярна киселина. Съот­ветствуваща на изискванията на държавните стандарти;

– за приготвяне, изливане и съхранение на електролита, трябва да се използу­ват подходящи чисти съдове;

– батерията да се поддържа чиста. Периодичес­ки да се почиства нейната повърхност от нечистотии и електролит. А клемите – от окиси.

Пред вид на това, че при положителни температури саморазреждането на акумулаторите е неизбежно. Батериите, които се намират на продължително съхранение, трябва да се дозареждат периодически в станцията за зареждане. Или непрекъснато със слаб ток, компенсиращ саморазреждането.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО